Archive

น้ำแคนตาลูป 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 500 มล. จำนวนต่อกล่อง: 24 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 24.5 ซม x 37 ซม x 20.5 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12.5 กิโลกรัม    ...

น้ำแคนตาลูป 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 220 มล. จำนวนต่อกล่อง: 48 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 14 ซม x 36 ซม x 24 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12 กิโลกรัม    ...

น้ำองุ่น 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 220 มล. จำนวนต่อกล่อง: 48 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 23.2 ซม x 31.4 ซม x 28.6 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 15 กิโลกรัม  ...

น้ำสับปะรด 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 500 มล. จำนวนต่อกล่อง: 24 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 24.5 ซม x 37 ซม x 20.5 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12.5 กิโลกรัม...

น้ำสับปะรด 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 220 มล. จำนวนต่อกล่อง: 48 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 24 ซม x 36 ซม x 24 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12 กิโลกรัม...

น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 500 มล. จำนวนต่อกล่อง: 24 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 24.5 ซม x 37 ซม x 20.5 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12.5 กิโลกรัม...

น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 220 มล. จำนวนต่อกล่อง: 48 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 24 ซม x 36 ซม x 24 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12 กิโลกรัม...

น้ำสตรอเบอรี่ 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 500 มล. จำนวนต่อกล่อง: 24 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 24.5 ซม x 37 ซม x 20.5 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12.5 กิโลกรัม...

น้ำสตรอเบอรี่ 25% ตรากรีนเบอรี่ ขนาด 220 มล. จำนวนต่อกล่อง: 48 ขวด ขนาดกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง): 24 ซม x 36 ซม x 24 ซม น้ำหนักต่อกล่อง: 12 กิโลกรัม...